نمایشگاه رنگ ورزین 1380 تهران

نمایشگاه رنگ و رزین 2006 دبی

نمایشگاه رنگ و رزین 1388 تهران