رزین های آلکیدی

رزینهای آلکیدی حاصل اصلاح رزین های پلی استر با روغن های پایه گیاهی با درصدهای مختلف می باشند. دسته بندی رزین های آلکیدی بر اساس میزان درصد روغن ، خشک شوندگی و نوع روغن بکار رفته صورت می گیرد.

انواع رزینهای آلکیدی:

 • رزین های آلکید بلند روغن

  -         رزینهای آلکید بلند روغن:

  رزینهای آلکیدی بلند روغن با حلالیت مناسب در حلال های متداول مصرف نظیر هیدروکربن های نفتی و قابلیت اعمال آسان و خواص براقیت ، سختی مناسب ، مقاومت جوی و رطوبتی در رنگها و پوشش های ساختمانی ، صنعتی ، مصنوعات چوبی و تجهیزات دکوراسیون مصرف می شوند.

  -          1702

  -        1710

  -        1800

  -      1850

 • رزین های آلکید متوسط روغن

  رزینهای آلکیدی متوسط روغن با حلالیت مناسب در حلال های متداول مصرف نظیر هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک و قابلیت اعمال به روش اسپری و قلم مو و خواصی نظیرحفظ براقیت ، خشک شوندگی سریع، سختی مناسب ، مقاومت جوی ، نوری و رطوبتی در رنگها و پوشش های خودرویی ، صنعتی ،ترافیکی، چوب و تجهیزات تزئینی مصرف می شوند.

  -        1631

  -        1655

  -        1660

 • رزین های آلکید کوتاه روغن

  رزینهای آلکیدی کوتاه روغن با حلالیت مناسب در حلال های هیدروکربنی آروماتیک و سازگاری مناسب با سایر رزینها از قبیل نیترات سلولز، هاردنرهای فرمالدهیدی و یورتانی با خواص چسبندگی مناسب، براقیت ، سختی و انعطاف پذیری مناسب ، مقاومت جوی در رنگها و پوشش های کوره ایی صنعتی ، خودرویی OEM ، رنگهای چوب و لوازم منزل مصرف می شوند.

  -        1410

  -        1510

  -        1516

  -        1520

  -        1525

  -        1530

  -        1535

  -        1540

  -        1545

  -        1560

  -        1565

  -        1572

  -        1575

  -        1580

  -        1410